Algemene voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen de onderneming Dateblaster AG, Zugerstrasse 6, 6330 Cham, Switzerland (hierna dateblaster) en de gebruikers en klanten van haar telecommunicatiediensten (hierna gebruiker). Zij bepalen de voorwaarden van het gebruik van de diensten van dateblaster.

De website neuken69.com is een aanbod (hierna de dienst) van Dateblaster AG, Zugerstrasse 6, 6330 Cham, Switzerland.
De dienst is een communicatieplatform waarop gebruikers onder meer de mogelijkheid hebben om zichzelf op het internet te presenteren, om belangstellenden te vinden voor relaties, vriendschappen, one-night-stands of buitenechtelijke affaires. De dienst biedt onder andere contactmogelijkheden aan echte bestaande, gelijkgestemde vrouwen, stellen en mannen die eraan geïnteresseerd zijn nieuwe partners te ontmoeten. Bovendien biedt de dienst een verscheidenheid aan mogelijkheden om te communiceren, te flirten en zich te presenteren.

§ 1 Voorwerp van de overeenkomst; omvang van de diensten


1. Met dateblaster krijgen gebruikers toegang tot een dating-platform op neuken69.com. Het platform bevat profielen en informatie over andere gebruikers. Na het aanmaken van een eigen profiel hebben gebruikers de mogelijkheid om te zoeken naar andere profielen op het platform. Gebruikers kunnen de profielen van andere gebruikers bekijken en in beperkte mate contact met hen opnemen.

2. De diensten van dateblaster worden uitsluitend voor particuliere, niet-commerciële doeleinden aangeboden. Met de registratie op een van onze diensten dateblaster verbindt de gebruiker zich ertoe de dienst alleen voor privédoeleinden te gebruiken.

3. dateblaster biedt zowel gratis als betaalde diensten aan. Met de gratis registratie kan de gebruiker een profiel aanmaken, de profielen van andere gebruikers bekijken en kan hij/zij vooraf geformuleerde berichten naar andere gebruikers sturen. Gebruikers die zich inschrijven voor de aanvullende betaalde dienst kunnen naast de gratis diensten ook contact opnemen met andere gebruikers en berichten schrijven. Een pakket met betaalde diensten kan voor verschillende looptijden worden afgesloten. De gebruiker wordt geïnformeerd over de kosten, de inhoud en de omvang van de diensten, evenals van de prijs en de betalingsvoorwaarden, voordat deze diensten worden geboekt.

4. dateblaster zorgt dat het systeem permanent beschikbaar is (24/7). De output van de router die het door dateblaster gebruikte datacenter met het internet verbindt (overdrachtspunt) is bepalend voor de beschikbaarheid. dateblaster garandeert de gebruikers van haar betaalde diensten een beschikbaarheid van gemiddeld 97% op jaarbasis. De beschikbaarheid wordt echter pas als verminderd beschouwd wanneer de gebruiker de fout heeft gemeld bij dateblaster (foutmelding). Uitgesloten zijn onderbrekingen door overmacht.

5. dateblaster kan gebruikmaken van externe dienstverleners om haar diensten te verlenen. Hieronder vallen met name betalingsaanbieders, contentaanbieders en andere externe dienstverleners. Externe dienstverleners die in opdracht van de onderneming dateblaster diensten verlenen, worden niet beschouwd als derden in de zin van deze algemene voorwaarden.

§ 2 Sluiting van de overeenkomst


1. dateblaster sluit geen overeenkomsten af met personen jonger dan 18 jaar.
Als dateblaster twijfels heeft of de gebruiker meerderjarig is, zal ze deze vragen om een bewijs van leeftijd. Indien de gebruiker dit bewijs van leeftijd niet binnen twee weken levert, heeft dateblaster het recht om de contractuele relatie zonder opzegtermijn te beëindigen.
Indien dateblaster een gegrond vermoeden heeft dat een persoon niet gerechtigd is om deel te nemen, kan dateblaster de persoonsgegevens van de persoon controleren via een verificatie van de identiteit door middel van het aanvragen van officiële documenten. Gebruikers die niet gerechtigd zijn om deel te nemen, worden uitgesloten van het gebruik van de diensten.

2. De gebruiker heeft toegang tot de diensten van dateblaster nadat hij/zij zich heeft geregistreerd met zijn persoonsgegevens (inclusief geslacht, geboortedatum, e-mailadres). Door zich te registreren, bevestigt de gebruiker deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring te hebben gelezen. Dit resulteert in een gratis contractuele relatie tussen dateblaster en de gebruiker.

3. dateblaster biedt de gebruiker, naast de gratis diensten, verschillende diensten aan die tegen betaling beschikbaar zijn (Premium-lidmaatschap). Door gebruik te maken van deze betaalde diensten gaat de gebruiker een verdere contractuele relatie aan die losstaat van de gratis contractuele relatie. Basis van deze verdere contractuele relatie zijn ook deze algemene voorwaarden. De gebruiker zal worden geïnformeerd over de inhoud, de duur, de prijs, de looptijd en de betalingsvoorwaarden van de betreffende dienst voor het afsluiten van de betaalde contractuele relatie. Door te klikken op de knop "Nu kopen" doet de gebruiker een aanbod om een contract te sluiten voor de betaalde diensten van dateblaster. dateblaster zal de aanvaarding van het aanbod aan de klant bevestigen door de diensten te activeren of door per e-mail een bevestiging te sturen.

§ 3 Kosten


1. De diensten van dateblaster die op deze dienst worden aangeboden zijn gratis, tenzij de gebruiker vóór het afsluiten van een betaalde dienst op de hoogte is gesteld van de verplichting tot het betalen van kosten.

2. De prijzen van de betaalde diensten, de betalingsmethode en de looptijd van de doorlopende verplichtingen in het kader van deze betaalde diensten worden toegelicht voordat de gebruiker een contractuele relatie aangaat.

§ 4 Betalingsvoorwaarden


1. De vergoeding voor de betaalde diensten moet vooraf aan dateblaster worden betaald en zal volledig worden geïnd via de in het bestelproces gekozen betalingsmethode, mits de aangegeven betalingsmethode voldoende gedekt is.

2. Als het niet mogelijk is om het volledige bedrag te innen, behoudt dateblaster zich het recht voor om het bedrag naar eigen goeddunken in deelbedragen te innen.

3. In geval van verzuim van betaling door de gebruiker is het verschuldigde bedrag gedurende de periode van verzuim rentedragend en wordt een commerciële aanmaningsprocedure uitgevoerd. Indien de gebruiker het bedrag verschuldigd blijft, wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau – waarbij verdere kosten ontstaan – en wordt een verwerkingsvergoeding van 4,50 EUR in rekening gebracht.

§ 5 Beëindiging van het contract; duur van het contract


1. De gebruiker heeft het recht om de contractuele relatie voor de gratis diensten te allen tijde op te zeggen door middel van een opzegging. De opzegging gebeurt ofwel door een verklaring van de gebruiker aan dateblaster ofwel door het selecteren van de functie "Profiel verwijderen" binnen de dienst. Na beëindiging van het contract worden het gebruikersprofiel en de bijbehorende datasets gewist, tenzij deze wettelijke vereisten opslag vereisen. De contractuele relatie voor betaalde diensten moet afzonderlijk worden beëindigd.

2. De gebruiker van een betaalde dienst kan de doorlopende verplichting met een opzegtermijn van 14 kalenderdagen tot het einde van de betreffende contractperiode beëindigen. De beëindiging van de betaalde contractuele relatie vereist een opzegging in tekstvorm (per fax +442034118814, per e-mail support@datingcustomercare.comof per post). Om een succesvolle verwerking van de opzegging te garanderen, moet de verklaring de volledige naam, de gebruikte dienst, het e-mailadres van de registratie en de gebruikersnaam bevatten. Ter vereenvoudiging is hier een formulier beschikbaar om af te drukken.

3. Indien de gebruiker een overeenkomst heeft gesloten met een looptijd van minder dan 30 dagen, heeft hij/zij het recht de overeenkomst te allen tijde op te zeggen in afwijking van het bepaalde in lid 2.

4. De beëindiging van de gratis alsook de betaalde contractuele relatie zal worden bevestigd door een e-mail naar het e-mailadres dat door de gebruiker is aangegeven.

5. dateblaster heeft het recht de overeenkomst zonder opzeggingstermijn te beëindigen indien
a) de gebruiker de gebruikersverplichtingen overeenkomstig punt 6, lid 5 herhaaldelijk schendt;
b) de gebruiker in strijd met punt 2, lid 1 op verzoek van dateblaster geen bewijs van leeftijd levert.

§ 6 Gebruikersplichten


1. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de registratie, de verdere details over de eigen persoon en dus voor de informatie die hij/zij over zichzelf verstrekt. De gebruiker verzekert dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw zijn en hem/haar persoonlijk beschrijven. Opzettelijk verkeerde informatie geven dateblaster het recht om het gebruikersprofiel te blokkeren zonder dat dit gevolgen heeft voor de aanspraak op vergoeding van dateblaster. Dit geeft dateblaster ook het recht om de overeenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen.

2. De gebruiker bevestigt dat hij/zij de diensten van dateblaster niet zal gebruiken voor zakelijke of commerciële doeleinden, in het bijzonder voor reclamedoeleinden. Het is de gebruiker niet toegestaan inhoud en profielen van andere gebruikers handmatig of met behulp van programma's uit te lezen om de aldus verkregen gegevens buiten de diensten van dateblaster te gebruiken.

3. De gebruiker is verplicht om e-mails en andere berichten alsmede gegevens van andere gebruikers vertrouwelijk te behandelen en niet zonder toestemming van de derde partij te publiceren.

4. De gebruiker verbindt zich ertoe zijn toegangsgegevens als vertrouwelijk te behandelen. In het geval dat de toegangsgegevens worden doorgegeven aan derden, is de gebruiker verantwoordelijk voor alle gevolgen hiervan. Indien het vermoeden bestaat dat de toegangsgegevens aan derden zijn doorgegeven, moet de gebruiker dateblaster daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen en passende maatregelen nemen om verder misbruik te voorkomen.

5. Bovendien verbindt de gebruiker zich ertoe geen misbruik te maken van de diensten van dateblaster, met name
a. door de dienst niet te gebruiken voor het verspreiden van lasterlijk, racistisch, ophitsend, beledigend of anderszins onwettig materiaal of informatie;
b. door de dienst niet te gebruiken om andere gebruikers en derden te bedreigen of lastig te vallen of om hun rechten (inclusief persoonlijke rechten) te schenden;
c. door geen gegevens in het systeem of de database in te voeren die een virus bevatten of die software of ander materiaal bevatten die beschermd zijn door auteursrechten of andere beschermende rechten, tenzij de gebruiker de eigenaar is van de respectievelijke rechten of de nodige toestemming heeft voor gebruik;
d. door de dienst niet te gebruiken op een manier die de beschikbaarheid van de diensten voor andere gebruikers negatief beïnvloedt;
e. door geen e-mails of andere berichten te onderscheppen of te proberen te onderscheppen;
f. door geen e-mails en andere berichten te sturen naar andere gebruikers voor andere doeleinden dan privé-communicatie, met name niet voor reclame of om goederen en diensten aan te bieden of voor andere commerciële of industriële doeleinden;
g. door geen namen, adressen, telefoon- of faxnummers, messengeradressen, e-mailadressen, handelsmerken, bedrijfsnamen, namen van andere internetportalen of URL's in de persoonlijke beschrijving of geüploade bestanden te vermelden of in te voegen;

6. Het niet naleven van de bovenstaande gedragsregels of het niet nakomen van andere in deze algemene voorwaarden geregelde verplichtingen geeft dateblaster het recht om het contract zonder voorafgaande kennisgeving om gegronde redenen op te zeggen en de toegang van de gebruiker tot de database van dateblaster te blokkeren. dateblaster kan, als alternatief voor het blokkeren of opzeggen van de overeenkomst, delen van het gebruikersprofiel verwijderen.

7. Indien de gebruiker commerciële of zakelijke belangen combineert met het aangaan van de contractuele relatie of de gegevens van derden die voor hem toegankelijk zijn, gebruikt voor zakelijke of commerciële doeleinden, of voor doeleinden die niet uitdrukkelijk door dateblaster zijn goedgekeurd, verbindt hij zich ertoe dateblaster een contractuele boete van 500,00 EUR te betalen voor elke bewezen overtreding. Verdere schadeclaims blijven onaangetast.

§ 7 Werking


1. dateblaster heeft het recht om de inhoud en de door de gebruikers ingevoerde gegevens te controleren en gegevens te verwijderen waarvan de inhoud in strijd is met deze algemene voorwaarden.

2. dateblaster heeft ook het recht, maar is niet verplicht, om teksten, geüploade foto's en afbeeldingen te controleren op conformiteit volgens deze algemene voorwaarden en de wettelijke vereisten en deze te verwijderen in geval van overtreding.


§ 8 Overdracht van rechten


1. De gebruiker verleent dateblaster een niet-exclusief, overdraagbaar, ruimtelijk onbeperkt en in de tijd beperkt tot de contractperiode, eenvoudig gebruiksrecht op de door hem gemaakte of geplaatste inhoud op de dienst, inclusief foto's, teksten en video's.

2. De gebruiker bevestigt dat de door hem of haar geplaatste of gecreëerde inhoud en het gebruik ervan geen inbreuk maken op de rechten van derden, in het bijzonder op het auteursrecht of andere eigendomsrechten.

§ 9 Aansprakelijkheid


1. dateblaster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de profielen van de gebruikers. Zij heeft geen controle over de juistheid en veiligheid van de informatie die tussen gebruikers wordt uitgewisseld of door gebruikers in hun profiel wordt geplaatst.

2. dateblaster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de getoonde gebruikersprofielen in het matchsysteem en de evaluatie daarvan met betrekking tot de compatibiliteit met andere gebruikers. dateblaster is gebruikers uitsluitend contactbemiddeling verschuldigd en is niet verantwoordelijk voor het succes van het contact.

3. dateblaster is verder niet aansprakelijk voor financiële of andere niet-lichamelijke schade die met deze dienst in verband kan worden gebracht tenzij deze schade het gevolg is van aan dateblaster toe te rekenen opzettelijk handelen of grove nalatigheid.

4. dateblaster is daarnaast in het bijzonder niet aansprakelijk voor de onbevoegde verkrijging van persoonsgegevens van gebruikers door derden (bijvoorbeeld als gevolg van een inbraak in de database door hackers) tenzij het feit dat onbevoegde derden zich toegang tot persoonlijke gegevens hebben kunnen verschaffen het gevolg is van aan dateblaster toe te rekenen opzettelijk handelen of grove nalatigheid.

5. dateblaster is evenmin aansprakelijk voor een eventueel misbruik van gegevens die de gebruiker voor derden toegankelijk heeft gemaakt.

§ 10 Vrijwaring


1. De gebruiker ontheft dateblaster van elke aansprakelijkheid en alle verplichtingen, kosten en schadevorderingen, die voortkomen uit schade als gevolg van kwaadspreken, belediging of krenking van de persoonlijkheid door andere gebruikers.

§ 11 Technische gebreken


1. dateblaster garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid van zijn website en de technische functionaliteit van de website.

2. dateblaster is met name niet verantwoordelijk voor verstoringen van de kwaliteit van de toegang tot de dienst als gevolg van overmacht of gebeurtenissen waarvoor dateblaster niet verantwoordelijk is.

§ 12 Geschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een internetplatform opgezet voor de online beslechting van geschillen ("OS-platform") tussen bedrijven en consumenten. Het OS-platform is beschikbaar op https://ec.europa.eu/consumers/odr/. We wijzen erop dat we niet wettelijk verplicht zijn en ook niet bereid zijn om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie.

§ 13 Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf dagtekening van de overeenkomst.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Dateblaster AG, Zugerstrasse 6, 6330 Cham, Switzerland, fax: +442034118814, e-mail: support@datingcustomercare.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail) op de hoogte brengen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn wordt geacht in acht te zijn genomen indien u de kennisgeving waarin u aangeeft gebruik te maken van uw recht van herroeping verstuurt vóór afloop van de herroepingstermijn.
Gevolgen van herroeping
Indien u deze overeenkomst herroept, zijn wij verplicht tot restitutie van alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (behoudens de eventuele bijkomende kosten die voortkomen uit het gegeven dat u een andere soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering), onmiddellijk doch uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving over uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze restitutie maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel dat u hebt gebruikt bij de oorspronkelijke transactie tenzij er met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen; voor de restitutie worden bij u geen kosten in rekening gebracht.

Als u hebt aangegeven dat u wilt dat de uitvoering van de diensten tijdens de herroepingstermijn ingaat, dan bent u ons een bedrag verschuldigd dat overeenkomt met het aandeel van de prestaties die wij in het kader van de dienst reeds aan u hebben geleverd tot het moment waarop u ons in kennis hebt gesteld van uw gebruik van het recht van herroeping, ten opzichte van de algehele omvang van de prestaties uit de overeenkomst.

Wij zullen op uw uitdrukkelijke wens beginnen aan de uitvoering van de betaalde diensten uit de overeenkomst vóór afloop van de herroepingstermijn voor zover u er op hetzelfde moment mee akkoord gaat dat u uw recht van herroeping daarmee opgeeft en u verklaart dat u zich hiervan bewust bent.

U kunt ook het volgende voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken om de overeenkomst te herroepen.

Bestemd voor
Dateblaster AG
Zugerstrasse 6, 6330 Cham, Switzerland

Telefax +442034118814
E-mail support@datingcustomercare.com

Ik/wij () herroep(en) hierbij de door mij/ons () gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen ()/de levering van de volgende dienst ()

– Besteld op ()/ontvangen op ()
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen bij verzending op papier)
– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.